Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Sviatosť krstu

Iné názvy tejto sviatosti

Čo je to krst?

Účinky sviatosti krstu

Kto môže požiadať o vyslúženie tejto sviatosti?

Nahlásenie krstu

Podmienky dovoleného prijatia sviatosti krstu u dieťaťa

Krst u dospelého človeka

Dospelý človek, aby mohol byť pokrstený, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

Krstní rodičia

Pri obrade krstu sú prítomní aj krstní rodičia. Ich úloha je zodpovedná. Pri obrade krstu zastupujú širšiu duchovnú rodinu – Cirkev a po celý život pomáhajú rodičom, aby sa dieťa naučilo vyznávať vieru. Dieťa má mať aspoň jedného krstného rodiča.

Kto môže byť krstným rodičom?

Aké veci si potrebujete pripraviť pred krstom?

Predkrstné poučenie vo fare

Rodičia musia absolvovať predkrstné poučenie. Termín náuky si dohodneme pri nahlásení krstu. Krstná náuka je zvyčajne jedna, ak kňazneurčí inak. Na krstnú náuku prídu nielen rodičia dieťaťa, ale aj krstní rodičia, ak je to možné (aspoň jeden z nich).

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA O KRSTE

Kán. 849 - Krst, brána sviatostí, nevyhnutný na spásu, v skutočnej forme alebo aspoň v túžbe, ktorým sa ľudia oslobodzujú od hriechov, preporodzujú sa na Božie deti a nezmazateľným znakom pripodobnení Kristovi sa včleňujú do Cirkvi, sa platne udeľuje iba kúpeľom pravej vody s náležitou slovnou formou.

Kán. 851 - Je potrebné, aby sa slávenie krstu náležite pripravilo, a preto: rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, majú sa riadne poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia; farár sa sám, alebo prostredníctvom iných má postarať, aby rodičia pastoračnými poučeniami, ba aj spoločnou modlitbou boli náležite pripravení, pričom zhromaždí na to viaceré rodiny, a kde je to možné, aj ich navštívi.

Kán. 855 - Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa nedávalo meno cudzie kresťanskému zmýšľaniu. (Je vhodné si pozrieť aj životopis patróna dieťaťa, aby rodičia vedeli, kto sa bude prihovárať u Pána Boha za ich dieťa.)

Kán. 857 - § 1. Okrem nevyhnutného prípadu vlastným miestom krstu je kostol alebo kaplnka. § 2. Má byť pravidlom, že dospelý má byť pokrstený vo vlastnom farskom kostole, dieťa však vo vlastnom farskom kostole rodičov, ak sa z oprávneného dôvodu neodporúča niečo iné.
(Kán. 102 -
§ 1. Trvalé bydlisko získava osoba takým pobytom na území niektorej farnosti alebo aspoň diecézy, ktorý je spojený buď s úmyslom zostať tam natrvalo, ak ju niečo neodvolá, alebo ak sa jej pobyt pretiahol na plných päť rokov.
§ 2. Prechodné bydlisko získava osoba takým pobytom na území niektorej farnosti alebo aspoň diecézy, ktorý je spojený buď s úmyslom zostať tam aspoň tri mesiace, ak ju niečo neodvolá, alebo sa skutočne pretiahol na tri mesiace.
§ 3. Trvalé alebo prechodné bydlisko na území farnosti sa volá farské /alebo aj vlastné/.)

Kán. 867 - § 1. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára , aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili.
(Môžu tak urobiť už pred narodením dieťaťa a môžu si tak absolvovať prípravu vopred; po narodení dieťaťa sa už len doplnia jeho údaje a môže byť vyslúžená sviatosť krstu.)

Kán. 872 - Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvádzaní do kresťanského života alebo dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.

Kán. 873 - Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.

Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.
späť