Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


História farnosti

Diecézny banskobystrický biskup mons. Rudolf Baláž zriadil dňa 1.11.1990 farnosť Banská Bystrica - Sásová - Rudlová a zveril ju do duchovnej správy rehoľnej spoločnosti Saleziáni don Bosca. Kostol sv. Antona a Pavla je farským kostolom tejto farnosti. Prvým správcom farnosti bol don Štefan Kovalík. Pod jeho vedením sa kostol upravil a sprístupnil pre každodenné bohoslužby. Dovtedy boli bohoslužby len raz týždenne.

V r. 1994 bol menovaný za farára don Vincent Feledik. Počas jeho duchovnej správy bola v r.1998 zavedená do kostola voda, základy kostola boli zvonka izolované a voda zo strechy odvedená do kanalizácie. Kovové okná sa nahradili drevenými dubovými. Starý nefunkčný organ bol nahradený novým elekronickým.

V roku 2000 bola vykonaná rekonštrukcia vnútra kostola. Vymenila sa elektroinštalácia, zaviedlo sa nové osvetlenie a ozvučenie kostola, opravili sa lavice, vymenili sa schody vedúce na chór a podlaha na chóre. Kostol bol zvnútra vymaľovaný. Oboje vchodové dvere boli nahradené novými dubovými.
V interiéri bol so súhlasom Diecéznej liturgickej komisie na miesto pôvodne umiestneného oltára sv. Žofie uložený bohostánok. Pod bohostánkom sa upravila oltárna menza tak, aby sa vytvoril priestor pre jasličky a Boží hrob.

V roku 2004 vznikla vyčlenením starej časti Sásovej, časti novej Sásovej a Rudlovej nová farnosť pod názvom Banská Bystrica – Stará Sásová zasvätená sv. Antonovi a Pavlovi, pustovníkom a správcom sa stal diecézny kňaz Peter Jurčík.