Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Sviatosť oltárna - Eucharistia

Žiadosť rodičov dieťaťa o vyslúženie prvého svätého prijímania (PDF)

Čo je Eucharistia?

Eucharistia je prameň a vrchol života Cirkvi, je zhrnutie a súhrn našej viery, je osobné stretnutie sa so samým pôvodcom a darcom všetkých milostí – s Ježišom Kristom.

Eucharistia je samotný Kristus pod spôsobom chleba a vína. Eucharistia je obeta Cirkvi. Konsekráciou (premenením) sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista. Kňaz pri nej vysloví konsekračné slová. Vtedy sa mení podstata chleba na Ježišovo telo a podstata vína na jeho krv. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom, čo znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma celého Krista.

Iné názvy

Nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti sa odráža aj v rozmanitých pomenovaniach, ktorými sa označuje. Ani prví kresťania nemali jednotný názov na eucharistickú slávnosť. Každé pomenovanie poukazuje na určité jej stránky.

Účinky prijímania Eucharistie:

Kto môže prijať eucharistiu

Eucharistiu má veriaci prijať aspoň raz do roka, najmä vo veľkonočnom období.

Sväté prijímanie pod spôsobom chleba sa podáva vkladaním do úst. Kristovu krv prijíma kňaz, prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (Zelený štvrtok, pri vysluhovaní sviatosti a pod.). Pri bezlepkovej diéte možno podať Kristovu krv alebo vopred nahlásiť účasť na svätom prijímaní a kňaz použije špeciálne hostie.

Platne prijímať Eucharistiu môže každý pokrstený človek v stave pozemského putovania (aj dieťa), ktorý je na to disponovaný, má úmysel prijať túto sviatosť a verí v toho, koho prijíma.

Podmienkou k tomu, aby človek mohol prijať eucharistiu - sväté prijímanie, je milosť posväcujúca v duši, človek nemôže žiť v ťažkom hriechu. Na začiatku svätej omše musí oľutovaťsvoje hriechy.

Prijímateľ má zachovať „eucharistický pôst“ – 1 hodinu pred prijatím Eucharistie sa zdržať požívania jedla a nápojov (aj cukríkov a žuvačiek), okrem čistej vody a liekov. Chorý a ten, ktorý sa stará o chorého zo zdravotných dôvodov nemusia dodržať tento hodinový pôst.

Eucharistiu je možné prijať dvakrát za deň s podmienkou, že druhýkrát ju veriaci dovolene prijíma počas svätej omši, na ktorej musí byť prítomný od začiatku až do konca.

Eucharistiu nesmú prijímať postihnutí trestom exkomunikácie (vylúčenie z dobier Cirkvi) či iným kánonickým trestom a tiež tí, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu. Títo si pred prijatím Eucharistie musia vykonať sviatosť zmierenia a požiadať o sňatie cirkevného trestu.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DETÍ

Deti prvý raz prijímajú Eucharistiu v 3. ročníku základnej školy. Predpokladom je, že navštevujú každý rok katolícku náboženskú výchovu od 1. ročníka.

Rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa bolo v našej farnosti pripustené k sviatostnému životu, nech o to osobne požiadajú kňaza. Prihlášku k prvému svätému prijímaniu je možné získať v kostole alebo na farskej internetovej stránke - Žiadosť rodičov dieťaťa o vyslúženie prvého svätého prijímania (PDF). Dieťa je potrebné prihlásiť do konca septembra.

Príprava na prvé sväté prijímanie má dve časti – v škole a vo fare. Farská príprava prvoprijímajúcich detí sa začína približne v prvom týždni v októbri. Stretania vo fare bývajú raz za mesiac. Je vhodné, ak s dieťaťom prichádza jeden z rodičov. Súčasťou prípravy je aj pravidelná účasť na svätej omši, ideálne v spoločenstve rodičov, ktorí nesú najväčšiu zodpovednosť za prípravu svojho dieťaťa na život s Kristom. Sú preň vzorom.
späť