Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“ alebo „sviatosti iniciácie“, ktorých jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC 1285)

V latinskom obrade sa sviatosť birmovania udeľuje vkladaním rúk a pomazaním krizmou na čele, ktoré sa koná so slovami: „Prijmi znak daru Ducha Svätého."

Prvotným a riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup. V nebezpečenstve smrti túto sviatosť má vyslúžiť ktorýkoľvek kňaz.

Účinky birmovania:

Kto môže prijať sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Podmienkou k prijatiu tejto sviatosti je milosť posväcujúca v duši, teda stav bez ťažkého hriechu, primeraná príprava a zodpovedajúci vek, keď človek už plne užíva rozum (okrem nebezpečenstva smrti). Na Slovensku je stanovený vek 13 rokov.

Pri príprave na prijatie sviatosti birmovania si každý birmovanec zvolí birmovné meno –meno birmovného patróna, ktorý ho svojím príkladom oslovuje. Zoznam svätých a ich životopisy možno nájsť na adrese: http://www.zivotopisysvatych.sk/

Birmovný rodič

Birmovanec má mať birmovného rodiča, ktorý mu má pomáhať pri vydávaní osobného svedectva života s Kristom. Veľmi sa odporúča za birmovného rodiča pozvať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. Pre birmovného rodiča sú stanovené podmienky podobné ako pri krstnom rodičovi:
späť