Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Sviatosť pomazania chorých

Medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, ktorí sú skúšaní chorobou - je to pomazanie chorých: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí” (Mt 9,12). Ježiš - Boh je tým lekárom, ktorý má moc uzdraviť telo i dušu človeka. Mnohí za ním prichádzali, aby sa ho mohli dotknúť, „lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých” (Lk 6,19).

V chorobe a utrpení spoznáva človek svoju bezmocnosť, svoje obmedzenia a svoju konečnosť, ale tento stav mu môže zároveň pomôcť vo vnútornom dozrievaní: spoznáva, čo je v živote nepodstatné a obracia sa k tomu, čo je dôležité. Choroba veľmi často donúti človeka hľadať Boha a vrátiť sa k nemu. Je potrebné sprostredkovať chorému stretnutie s Kristom prostredníctvom modlitieb a sviatostí, ktoré v osobe Ježiša Krista vysluhuje kňaz. Ide o sviatosť zmierenia, sviatosť pomazania chorých a Eucharistiu ako viatikum (pokrm na cestu).

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje vkladaním rúk a pomazaním na čele a na rukách olivovým alebo iným náležite posväteným rastlinným olejom, pričom sa hovorí: "Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasía milostivo posilní. Amen."

Riadnym vysluhovateľom sviatosti pomazania chorých je kňaz.

Účinky pomazania chorých

Kto a kedy ju môže prijať?

Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po prijatí pomazania vyzdravel a znova upadol do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby jeho stav ešte viac zhoršil.

Človekovi, ktorý už zomrel sa sviatosť neudeľuje! Ak kňaza volajú k človekovi, ktorý už zomrel, nech prosí zaňho Boha, aby mu odpustil hriechy a milostivo ho prijal do svojho kráľovstva; pomazanie mu však už neudelí.

Miesto slávenia

Kostol

Doma

Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť:

Kým príde kňaz, je vhodné zotrvávať pri chorom v modlitbe.Je pekné, ak sa pri vysluhovaní tejto sviatosti chorému, zhromaždia aj ostatní členovia rodiny.

Pozvanie kňaza

Aspoň raz v roku je potrebné zavolať kňaza ku chorému, ktorý už nemôže navštevovať bohoslužby. Najlepšie pred Vianocami alebo Veľkou nocou.

K ťažko chorému volajte kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí. Zaopatrenie a prijatie sviatosti pomazania chorých netreba odkladať pri zhoršení zdravotného stavu. K ťažko chorému resp. starému človekovi treba zavolať kňaza. Môže od toho závisieť spása duše Vášho zomierajúceho príbuzného. Je to v tej chvíli najväčší skutok milosrdenstva a pomoci pre jeho dušu.
späť