Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Sviatosť manželstva

Je to stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si sviatosť manželstva udeľujú snúbenci navzájom tým, že pred tvárou Cirkvi,ktorú zastupuje diakon alebo kňaz, vyjadria svoj manželský súhlas.

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou povahou jezameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzipokrstenými Kristus Pán povýšil na sviatosť.Manželstvo vzniká na základe slobodného súhlasu prejaveného medzi právne spôsobilýmiosobami.

Podstatnými vlastnosťami manželstva sú JEDNOTA a NEROZLUČITEĽNOSŤ.

Účinky sviatosti manželstva

Kto môže uzavrieť manželstvo

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Pokrstený a slobodný muž a žena. Slobodný znamená bez donútenia, ale zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve. Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu ani z iných príčin, cudzích povahe manželstva.

Pre katolícku stránku sa pre platnosť sobáša vyžaduje, aby ho uzatvorila v katolíckom obrade s náležitou formou.

Manželstvo môže uzavrieť len osoba právne spôsobilá. Prekážky môžu byť rôzne. Pri ohláškach novomanželov v kostole, sú veriaci vyzvaní k tomu, aby ohlásili na farskom úrade, ak vedia o nejakej cirkevno-právnej prekážke tých, ktorí majú vstúpiť do manželstva.

Od niektorých prekážok môže dišpenzovať biskup. Udelí tým povolenie k platnému sláveniu sviatosti.

Sú prekážky, ktoré sa nikdy nedišpenzujú. Sem patrí napríklad manželstvo medzi pokrvnými príbuznými v tzv. priamej línii (otec a dcéra) a v druhom stupni bočnej línie (brat a sestra).

O existencii prekážok sa hovorí počas predmanželského pohovoru pri spisovaní zápisnice. Ak je potrebné, kňaz spolu so snúbencami požiadajú o potrebné dišpenzy a povolenia.

Predmanželská bezprostredná príprava

- Snúbenci majú právo sobášiť sa vo svojej farnosti.

Manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo prechodné bydlisko, alebo sa tam mesiac zdržiava, alebo ak ide o potulných, vo farnosti, kde sa skutočne zdržiavajú; s povolením vlastného ordinára alebo vlastného farára sa môžu sláviť inde.
Od snúbencov sa vyžaduje, aby pred uzavretím manželstva absolvovali predmanželskú prípravu. O počte stretnutí alebo jej forme sa snúbenci dohodnú s kňazom.

Pre snúbencov, ktorí majú záujem prijať sviatosť manželstva v našom kostole, odporúčam absolvovať predmanželský víkendový kurz. Na jeho konci snúbenci dostanú potvrdenie o jeho absolvovaní, ktoré predložia kňazovi. Keďže naša diecéza ich neposkytuje, dávam do pozornosti kurzy Žilinskej diecézy, pri ktorých mám dobré ohlasy. Možnosť prihlásenia je na ich stránke:

https://www.domanzelstva.sk/zilinska-dieceza1

Samozrejme snúbencov, ktorí pochádzajú z farnosti Banská Bystrica-Stará Sásová rád uvítam vo fare, aby sme sa pred sobášom zoznámili a dobre sa naň pripravili, nielen po stránke potrebných dokladov.

V prípade snúbencov, z ktorých ani jeden nepatrí do našej farnosti, je potrebné si okrem kurzu dojednať aj kňaza, ktorý ich bude sobášiť. Delegáciu na sobáš mu udelím.

Základné informácie pre snúbencov pred uzavretím sviatosti manželstva

Prvý krok – matričný úrad
Nakoľko je cirkevný sobáš platný aj pred štátom, je potrebné osobne navštíviť matriku Mestského úradu v Banskej Bystrici. Tam snúbencom vyplnia a potvrdia zápisnicu, ktorú treba priniesť na prvé stretnutie s kňazom. Nezabudnite si so sebou vziať rodné listy a občianske preukazy, prípadne vysokoškolské diplomy. Je vhodné sa vopred informovať, aké iné doklady sú potrebné, aby sa všetko vybavilo pri jednej návšteve matričného úradu.

Druhý krok – farský úrad
Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v kostole, musia sa podľa partikulárneho práva nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiacedopredu. Ide o čas, ktorý treba chápať ako bezprostrednú prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Tento časový limit bol stanovený nariadením biskupského úradu. V priebehu týchto troch mesiacov snúbenci absolvujú pohovor s kňazom, vybavia si potrebné doklady, dohodnú si dátum a čas sobáša a taktiež jeho formu slávenia: so svätou omšou alebo bez nej. Pri prvom stretnutí sa spíše zápisnica a snúbenci dostanú informácie potrebné k sláveniu sobáša, preto je potrebné, aby boli prítomní obidvaja snúbenci.
Snúbenci tiež podpíšu vyhlásenie o ochrane osobných údajov, nakoľko ich údaje budú po sobáši natrvalo zaznamenané vo farskej Matrike sobášov.

Doklady potrebné pre spísanie cirkevnej zápisnice
späť