Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Sviatosť posvätného stavu - sviatosť kňazstva

Svätý arský farár Ján Mária Vianney hovorí: "Kňaz pokračuje v diele vykúpenia na zemi... Keby sme správne pochopili, čím je kňaz na zemi, umreli by sme - nie od strachu, ale z lásky... Kňazstvo, to je láska Ježišovho srdca..."

Posvätný stav (ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa Kristus zveril svojim apoštolom, neprestajne pôsobí v Cirkvi až do konca vekov: je to teda sviatosť apoštolskej služby. Má tri stupne: episkopát (biskupi), presbyterát (kňazi) a diakonát (diakoni).

V ekleziálnej službe vysväteného služobníka je prítomný vo svojej Cirkvi sám Kristus ako Hlava svojho Tela, Pastier svojho stáda, Veľkňaz vykupiteľskej obety a Učiteľ pravdy. Cirkev to vyjadruje tvrdením, že kňaz mocou sviatosti posvätného stavu koná in persona Christi Capitis (v osobe Krista Hlavy).

Mocou sviatosti posvätného stavu majú kňazi účasť na univerzálnych rozmeroch poslania, ktoré Kristus zveril apoštolom. "Duchovný dar, ktorý kňazi dostali pri vysviacke ich nepripravuje na nejaké obmedzené a úzko ohraničené poslanie, ale na veľmi rozsiahle a všeobecné poslanie spásy (až po samý kraj zeme),"v duchu pripravených hlásať evanjelium kdekoľvek."

Podstatný obrad sviatosti posvätného stavu, sa pre všetky tri stupne skladá z vkladania rúk biskupa na hlavu svätenca, ako aj z osobitnej konsekračnej modlitby, ktorá vyprosuje od Boha zoslanie Ducha Svätého a jeho darov, primeraných vykonávaniu služby, pre ktorú je kandidát vysvätený.

Vysluhovateľ sviatosti

Keďže sviatosť posvätného stavu je sviatosťou apoštolskej služby, biskupom ako nástupcom apoštolov prináleží prenášať tento "duchovný dar","apoštolskú siatbu."Platne ordinovaní biskupi, t.j. tí, čo sú v línii apoštolského nástupníctva, platne udeľujú tri stupne sviatosti posvätného stavu.

Prijímateľ sviatosti

Účinky sviatosti kňazstva
späť