Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 8:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Farská rada

Farská pastoračná rada (FPR) sa skladá z členov úradných, zvolených, delegovaných a menovaných. Farnosť má aj farskú ekonomickú radu (FER), ktorej členovia pomáhajú farárovi v správe majetku farnosti pri zachovaní predpisu kán.532.

Členovia FPR a ER boli potvrdení s platnosťou od 1. septembra 2016 na funkčné obdobie 5 rokov.

Zápisnice zo stretnutí farskej rady

hore

Farská pastoračná rada

hore

Farská ekonomická rada

hore

Všeobecne o farskej rade

Farská rada je poradný zbor farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v CIC (kán.536) a ktorého cieľom je, aby “veriaci spolu s tými, čo majú vo farnosti pastoračnú starostlivosť svojho úradu, napomáhali duchovnú činnosť”.

Jej členovia sa usilujú pomáhať farárovi vo všetkom, čo môžu vykonávať aj laici, a tým posilňovať a rozmnožovať život viery vo farnosti.

Vo farnosti podporuje a napomáha:

Pomocné štruktúry

Na dosiahnutie týchto cieľov si farská pastoračná rada vytvára podľa pomerov vo farnosti potrebné štruktúry, ktoré nazývame sekcie:

hore